ศวพ.นครราชสีมา ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น

Details

S 10551301
     ศวพ.นครราชสีมา ร่วมกันปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบเฉลิมพระชนม์ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557

S 10551301 S 10551302
S 10551303 S 10551304
S 10551305 S 10551307
S 10551306 S 10551309
S 10551308  S 10551301
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.