สว.พ.4 ร่วมกันจัดงาน รวมพลชาวไร่ ฯ

Details

      วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 กรมวิชาการเกษตร โดย สว.พ.4 ร่วมกับหน่วยงาน กรมพัฒนาที่ดิน หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด ร่วมกันจัดงานในกิจกรรม รวมพลชาวไร่ใช้เทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังอย่างมีประสิทธิภาพให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง จังหวัดอุบลราชธานี ณ สนามกีฬากลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด ต. นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ รองอธิบดีกรมวิชาเกษตร ประธานพิธีฯ มีนายเดชพนต์ เลิศสุวรรณโรจน์ ผจก.ใหญ่ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล กล่าวรายงาน มีเกษตรกร หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 650 คน

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
15 resize 16 resize
17 resize 18 resize
19 resize 20 resize
21 resize 22 resize
23 resize 24 resize
25 resize 26 resize
27 resize 28 resize

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.