อบรมโรคแมลงศัครูพืช 1-2 ธันวาคม 2558

Details

1 resize

      สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการตรวจวินิจฉัยโรคแมลงศัตรูพืชให้กับบุคลากรของ สว.พ.4 และศูนย์เครือข่าย จำนวน 30 คน เมื่อวันที่ 1-2 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม สว.พ.4 โดยมีนายประสิทธิ์ ไชยวัฒน์ ผอ.กลุ่มประสานฯ แทน ผอ.สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ มีนางโสภิตา สมคิด นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน การฝึกอบรมครั้งนี้ มีภาคบรรยายและออกฝึกปฏิบัติภาคสนาม และวันสุดท้ายมีการมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อุดม คำชา ผอ.สว.พ.4 เป็นผู้มอบ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.