ฝึกอบรมผักไฮโดรโพนิกส์

Details

1 resize

     สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรระบบการจัดการคุณภาพ GAP รายพืช (ไฮโดรโพนิกส์) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรอง แหล่งผลิต GAP พืช ของ สว.พ. 1-8 ในวันที่ 1-3 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุม ศวพ.นม โดยมีนายจักรพรรดิ วุ้นสีแซง ผอ.ศวพ.นม แทน ผอ. สว.พ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ การฝึกอบรมมีทั้งภาคบรรยายและปฏิบัติภาคสนาม

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
13 resize 14 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.