อบรมผู้ตรวจประเมินพืชอินทรีย์

Details

      สว.พ.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจประเมินการผลิตพืชอินทรีย์ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของ สว.พ.1-8 จำนวน 48 คน ในวันที่ 8-10 มี.ค. 59 ณ ห้องประชุม สว.พ.4 โดยมี นายประสิทธิ์ ไชยวัตน์ ผอ.กลุ่มประสานฯ สว.พ.4 แทน ผอ.สว.พ.4 เป็น ประธานพิธีเปิดฯ และวันพิธีปิดฝึกอบรม โดย ดร.อุดม คำชา ผอ.สว.พ.4

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize

 

 

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.