งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยคุณภาพ

Details

1 resize

     รอบรั้ว สว.พ.4 ศวพ.มหาสารคาม จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอ้อยคุณภาพ แบบบูรณาการ ในการลดพื้นที่นาที่ไม่เหมาะสมเป็นพื้นที่ปลูกอ้อย ณ ศูนย์เรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร บ.โคกกลาง ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม โดยมีนายจิระ อะสุรินทร์ ผอ.ศวพ.มหาสารคาม เป็นประธานพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 มี.ค. 2560 

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.