เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายละเอียด

1 resize

      ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สวพ.4 

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize
11 resize 12 resize

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.