เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์

รายละเอียด

1 resize

         สวพ.4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์/ผู้ตรวจประเมินแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ของ สวพ.2,3,4 เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2561 ณ ห้องประชุม สวพ.4 โดยมีนางทิตติยา ธานี ผอ.กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.4 แทน ผอ.สวพ.4 เป็นประธานพิธีเปิดฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize
9 resize 10 resize

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.