เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สวพ.4 งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร

รายละเอียด

1 resize

      นายบุญชู สายธนู ผอ.กลุ่มประสานและบริหารนโยบาย แทน ผอ.สวพ.4 พร้อมคณะ ร่วมพิธีเปิดฯ และจัดนิทรรศการ ให้บริการวิชาการเกษตรแก่เกษตรกร ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรเมื่อวันที่ 24 พ.ค. 61 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)ต.เกษม อ.ตระการพืชผล จ.อุบลฯ

1 resize 2 resize
3 resize 4 resize
5 resize 6 resize
7 resize 8 resize

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.