เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

“พืชผลอินทรีย์ สุขภาพดี รายได้เพิ่ม”

รายละเอียด

1

สวพ.4 ร่วมกับ กลุ่มวังขนาย (โรงงานน้ำตาล)จัดงานเปิดบ้านงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงหนือ “พืชผลอินทรีย์ สุขภาพดี รายได้เพิ่ม” ณ. โรงงานน้ำตาลวังขนาย อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม โดยนายวราวุธ ชูธรรมธัช เป็นประธานพิธีเปิด ฯ มีนายจักรพรรดิ  วุ้นสีแซง ผอ.สวพ.4 กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 25-26 ก.ค. 2561

1 2
3 2 4 2
5 2 6 2
7 2 8 2
9 2 10 2
11 2 12
13 14
15 16
17 18
19 20
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.