25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ

Details

1

       สวพ.4 ศูนย์พัฒนาการเกตรภูสิงห์ฯ ศูนย์เครื่อข่ายฯ ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลฯ ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษและหน่วยงานทั้ง 13 หน่วยงาน ในศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯร่วมกันจัดงาน 25 ปี ใต้ร่มพระบารมีศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมือวันที่ 11-12 ส.ค. 2562 ณ ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานพิธีเปิดงานฯ

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
16 16
17 18
19 20
21 22
23 24
25 26
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.