เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

ผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )

รายละเอียด

ผลการดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง )
ตามที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้ดำเนินงานโครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้บริหารราชการ (โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง ) ในปีงบประมาณ 2562 นั้น ซึ่งได้ดำเนินงานตามขั้นตอน การพิจารณาโครงการ นำไปสู่การคัดเลือกพื้นที่ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชุมเสวนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวิเคราะห์ประเด็นปัญหา วางแผนการดำเนิน และดำเนินงานงานร่วมกับเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สรุปผลการดำเนินงาน และการสร้างเครือข่ายเกษตรกร จึงขอสรุปการดำเนินงานตมโครงการฯ ดังกล่าว ดังนี้ รายละเอียดคลิ๊ก

67573681 2355420668112428 3641645131817287680 n
67710374 2355420838112411 7794441073220124672 n
70941217 2284123845046634 5283059629507477504 n
71209707 2284123761713309 1255520602496696320 n
71349130 2404716313182863 2535667293338206208 n
26993309 1975553749432457 5579156852271390381 n

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.