สวพ.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อย) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

รายละเอียด

287336

สวพ.4 ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อย) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

          วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 นายจักรพรรดิ์ วุ้นสีแซง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี นายบุญธรรม ศรีหล้า ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรยโสธร และคณะผู้บริหารในสังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ให้การต้อนรับนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ซึ่งลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ (อ้อย) อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งมอบท่อนพันธุ์อ้อยพันธุ์ขอนแก่น 3 และปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี ให้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่อ้อย จำนวน 33 ราย จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมงานวิชาการเกษตร โครงการมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านกุดแห่ ตำบลกุดแห่ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร โดยมี ดร.ศักดิ์พงษ์ หอมหวล ผู้จัดการโครงการและคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมนำคณะเยี่ยมชมงานในโครงการฯ

287337 287338
287339 287340
287341 287342
287343 287344
287345 287346
287347 287348
287349 287350
287351 287352
287353 287354
287355 287356
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.