เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

สารวัตรเกษตรเร่งสร้างการรับรู้ตาม พรบ. ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ

รายละเอียด

S  16203781

                 วันที่  11-13 มกราคม 2563 นายบุญชู   สายธนู  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร สืบเสาะหาข้อมูลการปลูกพืช ปัญหาอุปสรรค  รวมทั้งให้คำแนะนำ การเลือกซื้อ เลือกใช้ การตรวจสอบปัจจัยฯ เบื้องต้น  และร่วมเป็นวิทยากรและถ่ายทอดความรู้ในโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service ) ให้แก่สมาชิกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช) ที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่ อำเภอนาจะหลวย อำเภอเขื่องใน และ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง พระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องปุ๋ย หลักเกณฑ์และขั้นตอนการขอจดทะเบียน และการขอใบอนุญาตขาย  ทั้งนี้พืนที่ 3 อำเภอ  เป็นพื้นที่ปลูกพืชหลังเก็บเกี่ยวข้าวและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ พริก มันสำปะหลัง และยางพารา   โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 90 ราย

S  16203783 S  16203784
S  16203785 S  16203786
S  16203788 S  16203789

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.