เฉพาะเจ้าหน้าที่  

   

จังหวัด​อุบลราชธานี​ Kick off งานวันสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์​ ครั้ง​ที่​ 1 นำร่องอำเภอวารินชำราบ ก่อนขยายผลอีก 7 อำเภอ

รายละเอียด

648680

                   วันที่​ 9 มีนาคม​ 2564 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี​เปิด​งานวันสาธิตการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์​ ครั้งที่​ 1 โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์  กิจกรรมส่งเสริมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์  งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปี 2564 เพื่อขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรของจังหวัด  ซึ่งจะส่งผลให้  เกษตรกรสามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว ในวันนี้มีเกษตรกรที่เข้าร่วมการสาธิตเชิงปฏิบัติการ จำนวน 110 คน เป็นเกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอนาเยีย  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการฐานเรียนรู้ทั้งหมด  7  ฐาน​ “รู้ดิน รู้ปุ๋ย รู้พันธุ์ การจัดการแปลงในระบบอินทรีย์ อารักขาพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และกินสบายใจ” แชร์เทคนิคลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล โดยมีวิทยากรจากสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด  (มหาชน)  และโครงการกินสบายใจ มูลนิธิสื่อสร้างสุข นำร่องอำเภอวารินชำราบเป็นแห่งแรก ก่อนขยายผล 7 อำเภอ ระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค. นี้​

648679 648680
648681 648682
648683 648684
648685 648686
648687 648688
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.