ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่ สวพ.4

รายละเอียด

259251

        วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการพิเศษในพื้นที่ สวพ.4 ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ศวพ.มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม เพื่อปรับแผนปฏิบัติงาน และติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการตามแผนงานและงบประมาณปี 2564 รอบ 6 เดือน โดยมีโครงการ/กิจกรรม รายงานผลความก้าวหน้า จำนวน 23 โครงการ

 259251 259253 
 259257 259258 
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.