การตรวจรับรองปริมาณยางก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร จังหวัดอุบลราชธานี

รายละเอียด

792680

                 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายปัญญา พุกสุ่นผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 มอบหมายให้ นายวีระพล พิพัฒน์ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง ปี 2542 และคณะ ดำเนินการตรวจรับรองปริมาณยางก่อนการส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยผู้ส่งออกคือ บริษัทมงคลเหวิน รับเบอร์ จำกัด มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ จ.บุรีรัมย์ และมีสถานที่เก็บยางอยู่ที่ บริษัทเตี่ยเหลียง ยางพารา จำกัด เลขที่ 198 หมู่13 ต.บุเปือย อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี ซึ่งยางที่ตรวจรับรองเป็นชนิดยางแท่งไม่ระบุชั้น Unspecified block rubber. จำนวน 210,000 กิโลกรัม ส่งออกประเทศปลายทาง จีน และมอบคู่มือการชำระค่าธรรมเนียมผ่านการตัดบัญชีธนาคาร ผ่านระบบ NSW และ EPAYNAT สำหรับผู้ประกอบการ ให้แก่ผู้ส่งออก 2 ราย ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบในการบริการชำระค่าธรรมเนียมของกรมวิชาการเกษตร ภายใต้ โครงการพัฒนาระบบการชำระเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต/ใบรับรอง/ใบผ่านด่านยาง ผ่านระบบ NSW เพื่อเป็นการจัดเก็บและเชื่อมโยงข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถทวนสอบย้อนกลับได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และสะดวกในการให้บริการผู้ประกอบกิจการยาง

 792681 792682 
 792683  792684
 792685  792686
 792687  792692

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.