อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายละเอียด

267888604 4630334527057845 7746832232556724477 n

        วันที่ 18 ธันวาคม 2564 นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนางประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ร่วมติดตาม นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมอบนโยบายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด พร้อมมอบปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วฝักยาวพิจิตร ถั่วลิสงไทนาน 9 ต้นกล้ากระท่อม ต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ข้าวโพดเทียนสุโขทัย 1 ถุงเมล็ดพันธุ์อย่างละ 200 ชุด ให้แก่ สมาชิกสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมาโอกาสนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของกรมวิชาการเกษตร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชมกระบวนการผลิตปุ๋ยเคมีผสมใช้เอง และพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการนำลูกหลานเกษตรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของจังหวัดนครราชสีมา พร้อมชมนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์ของสมาชิกสหกรณ์ และผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรรุ่นใหม่ ต่อมาได้เยี่ยมชมซุปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำกัด

267962244 4630336300391001 2405369799598066697 n 268110410 4630336123724352 10834367928341050 n
267996126 4630336713724293 4621959498733806471 n 267989359 4630336163724348 1260580133027310847 n
268110702 4630336500390981 7998636931373672268 n 267931252 4630335970391034 2970706553304916004 n
267826107 4630336767057621 771492004024052819 n 267841951 4630335987057699 5660051224153276613 n
   
   
   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.