Government Smart Box Application "รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร"

รายละเอียด

ภาพ-Application

 

       รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร เป็น Application ที่จัดขึ้นโดยกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชให้แก่เกษตรกร ภายในศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 แห่ง โดยผ่านกล่อง Smart Box ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"วิธีการติดตั้งและการใช้งานแอปพลิเคชัน"

ภาพ-Application 
ภาพคู่มือการติดตั้ง app 

 

   
© 2014 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.