การติดตามงานและมอบนโยบายพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร สวพ.4 ปี  2565

Details

332770

            วันที่ 7 มกราคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพปัจจัยการผลิตและสินค้าเกษตร ณ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.4  ประกอบด้วย  1) ด้านตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต ได้แก่ ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพดิน-น้ำทางการเกษตร ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ย-พืช  ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร และห้องปฏิบัติการโรคพืช 2) ด้านตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร ได้แก่ ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ปนเปื้อน ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง ห้องปฏิบัติการตรวจสารอะฟลาทอกซิน และห้องปฏิบัติการโลหะหนัก โดยมีนางนาตยา จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาฯ พร้อมข้าราชการร่วมบรรยายภารกิจและรับมอบนโยบายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการต่อไป

332734  332759 
 332761  332763
 332764  332782

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.