สวพ.4 รับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Details

S  6799378

        วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม สวพ.4 จ.อุบลราชธานี มีจำนวนแหล่งผลิตพืชที่เสนอขอการรับรองมาตรฐาน ทั้งสิ้น 887 แปลง ประกอบด้วย ขอรับรองแหล่งผลิต GAP พืช จำนวน 696 แปลง และขอการรับรองแหล่งผลิตพืชมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 191 แปลง

S  6799379  S  6799380 
 S  6799381  S  6799381
 S  6799383  S  6799384
  S  6799385
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.