การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 :2017 ของห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

Details

342498

      วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ผู้บริหารสูงสุดในระบบ ISO/IEC 17025 พร้อมด้วยนางนาตยา จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต และทีมงานในระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้างและห้องปฏิบัติการวิเคราะห์วัตถุอันตรายทางการเกษตร เข้าร่วมการประชุมและรับการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 โดยคณะผู้ตรวจประเมินจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำทีมโดยหัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมิน นางสมคิด รื่นภาควุฒิ นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญกรมวิชาการเกษตร และนางรัติยากร ศรีโคตร นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยรับการตรวจประเมินตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025 :2017 เพื่อต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร และห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์วัตถุอันตรายทางการเกษตร

342501   342505
 342508  342519
 342556  342559
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.