กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และการผลิตพืชเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

Details

DSC 1229

          วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ ดร.วราภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี และการผลิตพืชเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการผลิตพืชปลอดภัย (GAP) จัดโดย สำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร ให้กับสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 60 ราย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 6 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

926265  926795 
 1131177  DSC 1338
 1131631  1131628
  DSC 12831

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.