โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ อำเภอสว่าง​วี​ระ​วงศ์​ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

929399

                วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็น​ประธาน​ใน​การอบรม​เชิงปฏิบัติการ​ โครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ย​ชีวภาพ​เพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ณ ห้องประชุม​1 สำนัก​วิจัยและพัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​4 อำเภอสว่าง​วี​ระ​วงศ์​ จังหวัดอุบลราชธานี โดย​การอบรมแบ่งเป็นภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ​ ในโอกาส​นี้นางโสภิตา สมคิด ผู้อำนวยการ​กลุ่ม​วิชา​การ​ ร่วมแลกเปลี่ยน​ประสบการณ์​ในการผลิต​พืชอินทรีย์​ ให้แก่ผู้ร่วม​อบรม​ จำนวน​ 20 ราย

 929400 929401 
 929402  929403
 929404  929405
  929406

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.