การประชุม​เสนอแผน ติดตาม และ​สรุป​งานวิจัย​ภายใต้​ สวพ.4 ประจำปี​ 2565

รายละเอียด

946457

         วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็น​ประธาน​ใน​การประชุม​สรุป​ผล​การ​ดำเนิน​งาน ปี 2564 ติดตาม​งาน​วิจัย​ ปี 2565 และ​เสนอ​แผน​งาน​โครงการ​วิจัย​ ปี 2567 ณ ห้องประชุม​ศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​มหาสารคาม​ อำเภอ​เมือง​ จังหวัด​มหาสารคาม​ ภายใต้มาตรการ​ควบคุม​การ​แพร่ระบาด​ของโรคติดเชื้อ​ไวรัส​โคโรนา 2019 (โควิด-19) และ​ผ่านระบบ​ web conference (zoom) โดยมี​คณะกรรมการ​บริหาร​งานวิจัย​  และ​นักวิชาการ​ใน​สังกัด​สวพ.4 ร่วมประชุม​

 775583 946458 
 946459  946460
 946461  946462
 946463  946464

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.