ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

147108

         วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ นางพัฒณ์ณรี จำปากุล นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะ ร่วมจัดฐานการเรียนรู้เรื่อง การปลูก การดูแลรักษา การใช้ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์1ในการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในงานวันสาธิตการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา และงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field day) ณ บ้านผือ หมู่ที่ 2 ตำบลนาเลิง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้าร่วมงาน จำนวน 125 ราย

 147111 
 147115  147118
 147121  147138
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.