การรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Details

476931

         วันที่ 1 มีนาคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม สวพ.4 จ.อุบลราชธานี และผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meetings มีจำนวนแหล่งผลิตพืชที่เสนอขอการรับรองมาตรฐาน ทั้งสิ้น 1,381 แปลง ประกอบด้วย ขอรับรอง ขอต่ออายุ และขอคงไว้ซึ่งการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช รวม 952 แปลง ขอยกเลิกต่ออายุและแจ้งแปลงที่ไม่ผ่านการรับรอง GAP พืช รวม 83 แปลง ขอเข้าระยะปรับเปลี่ยนการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 58 แปลง ขอรับรองแหล่งผลิต ขอต่ออายุและขอคงไว้ซึ่งการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ รวม 214 แปลง ขอยกเลิกต่ออายุการรับรองและแจ้งแปลงที่ไม่ผ่านการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ รวม 14 แปลง และขอต่ออายุการแปรรูป การคัดบรรจุ การรวบรวมแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 3 โรง

476932  476934 
 476935  476936
  476933
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.