โครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2564อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

957797

          วันที่ 2 มีนาคม 2564 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายนางโสภิตา สมคิด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ร่วมกับวิทยากรจากสำนักอารักขาพืช นางประภัสสร เชยคำแหง นักกีฏวิทยาชำนาญการ น.ส.บุษบง มนัสมั่นคง นักกีฏวิทยาชำนาญการ เป็นวิทยากร บรรยาย  ตามโครงการวิจัยการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายสร้างอาชีพให้เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2564 หลักสูตรการเพาะเลี้ยงแมลงช้างปีกใสเพื่อควบคุมแมลงศัตรูพืช ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่นบอน ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น 40 ราย ในการอบรมมีทั้งการสอนภาคทฤษฏี และภาคปฏิบัติในการเตรียมการเลี้ยงแมลงช้างปีกใส

LINE ALBUM อบรมแมลงช้างปีกใส2มี.ค.65 ๒๒๐๓๐๒  LINE ALBUM อบรมแมลงช้างปีกใส2มี 8.ค.65 ๒๒๐๓๐๒ 
 LINE ALBUM อบรมแมลงช้างปีกใส ๒๒๐๓๐๒ 1  LINE ALBUM อบรมแมลงช้างปีกใส ๒๒๐๓๐๒ 2
 334869  334876

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.