การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตมันสำปะหลังแบบบูรณาการและยั่งยืน

Details

34785

     วันที่ 4 มีนาคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และผู้อำนวยการแผนงานวิจัยวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการผลิตมันสำปะหลังแบบบูรณาการและยั่งยืน มอบหมายให้นางโสภิตา สมคิด นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าโครงการวิจัยการทดสอบเทคโนโลยีปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรีร่วมกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินในพื้นที่ 7 สภาพภูมินิเวศน์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ร่วมกับ กลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล บรรยายให้ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์-ทรี อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้แก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย ในพื้นที่ บ้านกระจาย ตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งเป็นเกษตรกรร่วมโครงการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจที่จะนำปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์-ทรี แช่ท่อนพันธุ์มันสำปะหลังทุกราย

 34786 34787 
 34788  34784
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.