การประชุม "Site Visit" หน่วยงานในระบบ ววน. พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

Details

964952

         วันที่ 8 มีนาคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 นำคณะนักวิจัยและบุคลากร สวพ.4 ร่วมประชุม "Site Visit" หน่วยงานในระบบ ววน. พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำโดย รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล และ ผศ.ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง  โดยวัตถุประสงค์ของการเข้าเยี่ยมพื้นที่หน่วยงานวิจัยในครั้งนี้เพื่อสื่อสารทำความเข้าใจและศึกษาทิศทางการบริหารจัดการแผนงานและโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณผ่านกองทุน ววน. รวมถึงสำรวจความพร้อมและรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนให้หน่วยรับงบประมาณมีศักยภาพในการนำส่งผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบ ตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ อันจะนำไปสู่่การเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัยและนวัตกรรม และเกิดประโยชน์จากการใช้งบประมาณด้าน ววน. อย่างสูงสุด ณ ห้องประชุม 1 และห้องปฏิบัติการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อำเภอสว่างวีระวงศ์  พร้อมกันนี้ได้ติดตามงานแปลงทดลอง/ต้นแบบโครงการวิจัย ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่ผู้ผลิตพืชอินทรีย์บ้านนาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางสมพิศ นารัตน์ และตัวแทนเกษตรกรเข้าร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานโครงการ และตัวแทนกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอธานอลในฐานะตัวแทนผู้รับผลผลิตจากงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์

360574
965292 965302
965305 965306
965309 965318
965324 965325
965327 965329
965332 965333
965334 965338
965340 0 965341
965348 965351
965354 965358
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.