คัดเลือกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษดีเด่น ประจำปี 2565

Details

149188

          วันที่ 15 มีนาคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัย และพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการพิเศษในพื้นที่รับผิดชอบของ สวพ.4 ครั้งที่ 1/2565 ทั้งแบบ on-site ณ ห้องประชุม สวพ.4 จังหวัดอุบลราชธานี และ on-air ผ่านโปรแกรม Zoom Cloud Meetings เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการิเศษดีเด่น ประจำปี 2565 ซึ่งมีผลงานให้คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา จำนวน 4 เรื่อง และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ทั้งสิ้น 28 โครงการ

149187  149188 
 1491932  149192
 149191  149195
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.