ประเมินผลการควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

Details

FontNews

         วันที่ 1 เมษายน 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานตามระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน เพื่อจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการติดตามการปฏิบัติตามรายงานการประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมจุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ในกระบวนการปฏิบัติภารกิจตามแผนการดำเนินการที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมายตามแบบติดตาม ปค.ย.5

500542 500544
500543 500545
500547 500546
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.