การขับเคลื่อนเทคโนโลยีการผลิตมันแกวคุณภาพดีได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคาม

Details

FontNews

       เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  ร่วมบูรณาการกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม หอการค้าจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พาณิชย์จังหวัดมหาสารคาม สภาหอการค้าจังหวัดมหาสารคาม สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม นายอำเภอบรบือ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ เกษตรอำเภอบรบือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม และบริษัทคูโบต้ามหาสารคาม จำกัด ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) โครงการขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพงานวิชาการเกษตร แผนงานพื้นฐาน : ผลผลิตบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร เรื่อง การขับเคลื่อนเทคโนโลยีการผลิตมันแกวคุณภาพดีได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคาม โดยมีการประสานงานในรูปเครือข่ายทั้งด้านวิชาการ ปัจจัยการผลิต การแปรรูป การตลาด และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องภายในงานการบริการวิชาการถ่ายทอดเทคโนโลยี ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ 4 ฐาน ดังนี้คือ 1) เทคโนโลยีการผลิตมันแกวคุณภาพดีและปลอดภัย 2) การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อการผลิตพืชปลอดภัย 3) การปรับปรุงบำรุงดิน การเก็บตัวอย่างและการตรวจวิเคราะห์ดิน และ 4) การแปรรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมันแกวเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันแกวปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐานสู่การนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าได้อย่างเหมาะสม สามารถลดต้นทุน/เพิ่มรายได้หรือมีคุณภาพเพิ่มมูลค่าผลผลิตมันแกวในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ กล่าวต้อนรับ นายธรรมนูญ  แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ในโครงการดังกล่าว และมีนางสนิทพิมพ์  สิมมาทัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ แปลงมันแกวเกษตรกร บ้านโคกกลาง ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยมีเกษตรกร เจ้าหน้าที่ภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 100 คน

IMG 7820 IMG 7781
IMG 7825 IMG 7881
IMG 7976 IMG 7984
IMG 7990 IMG 7988
IMG 7891
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.