การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Details

FontNews

    วันที่ 18-19 เมษายน 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 1 สวพ.4 จังหวัดอุบลราชธานี และวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โปรแกรม Zoom Meeting มีจำนวนแปลงผลิตพืชที่เสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณา ทั้งสิ้น 2,177 แปลง ประกอบด้วย ขอการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช 1,165 แปลง ขอการรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ 1,012 แปลง และขอต่ออายุโรงแปรรูป การคัดบรรจุ การรวบรวมแหล่งผลิตพืชอินทรีย์ จำนวน 3 โรง

S 8511519 S 8511518
S 8511505 S 8511501
S 8511504 S 8511498
S 8511497 S 8511494
S 8511496 S 8511508
S 8511510 S 8511512
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.