ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย และการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

        วันที่ 29 เมษายน 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้ ดร.วราภรณ์ อุดมดี นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และคณะเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการ ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพริกปลอดภัย และการใช้ชีวภัณฑ์เพื่อลดการใช้สารเคมี ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพริกจำนวน 40 ราย ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอพิบูลมังสาหาร ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 2 ตำบลบ้านแขม อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

 0E2E524A-6606-4926-B11F-2B44DE1BE669-L0-001 1033568 
 1033571  C6CF4B93-3518-4F2A-98F3-4F11820623FE-L0-001
 D21E9FDC-601E-4DC5-843E-CE7E58A3301E-L0-001  F4B73F1D-0E0C-4CD9-8E56-755E1F765F1A-L0-001
  1033569

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.