ส่งมอบผลงานวิจัยและปัจจัยการผลิตสู่เกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษ

Details

FontNews

             วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ดร.สมบัติ ตงเต๊า รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ ดร.ประพิศ วองเทียม ผอ.สวพ.4 และคณะ ลงพื้นที่ติดตามงานในภารกิจที่กรมวิชาการเกษตรมอบหมาย และร่วมต้อนรับท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสติดตามตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหากับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ณ สหกรณ์โคนมศรีสะเกษ จำกัด ต.หนองไฮ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ในการนี้กรมวิชาการเกษตร โดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร เครือข่าย ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ และศูนย์วิจัยพืชไร่อุบลราชธานี ร่วมจัดนิทรรศการการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มอบใบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP และเกษตรอินทรีย์ พร้อมสนับสนุนพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง ถั่วเขียว ถั่วพุ่ม พริก ข้าวโพดหวาน กระเจี๊ยบเขียว ต้นพันธุ์มะนาวพิจิตร ส้มโอทองดี ลิ้นจี่นครพนม ลำไยอีดอ ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง แหนแเดง และชีวภัณฑ์ส่งเสริมการเจริญเติบโตและป้องกันกำจัดศัตรูพืช อย่างละ 500 ชุด เพื่อแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมงานในครั้งนี้

535476 535477
535479 535505
535480 535481
535482 535483
535484 535485
664208 535487
535486
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.