การประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และร่วมประชุมเสวนาระดมความเห็น

Details

FontNews

              วันที่ 23 พฤษภาคม 2565  ดร. ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพัฒนา ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2565 ร่วมกับคณะกรรมการบริหารงานวิจัยฯ  เพื่อให้นักวิจัย ได้นำเสนอโครงการวิจัยฯ สำหรับ ปีงบประมาณ 2566 (งานต่อเนื่อง) และ 2567 (งานใหม่) และคัดเลือกผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2564  ณ ห้องประชุม 1 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และผ่านระบบ Web conference (Zoom meeting) ในการนี้ที่ประชุมได้เข้าร่วมประชุมเสวนาระดมความเห็น เรื่อง กรมวิชาการเกษตรกับการรับมือความมั่นคงทางอาหารในสินค้าพืชอ่อนไหวที่ต้องพึ่งพาการนำเข้า ผ่านระบบ Web conference (Zoom meeting)

707AC283-AE2F-478D-9BBE-BF21612A6A6C-L0-001 1058888
1059459 1058887
1058891 1059446
1059461 1058894
1058893 1059450
1059447 E79FC3A4-54E2-4871-B5CA-8B8B65E645DF-L0-001
1058884
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.