การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

       วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้นางมัตติกา ทองรส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการวิจัยการขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ หลักสูตร การขยายผลเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการผลิตพืชปลอดภัยและอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและได้นำเทคโนโลยีการใช้ชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพไปใช้ในการผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1061235  1061237 
 1061238  1061239
 1061240  1061236
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.