โครงการ​ตัวชี้วัด การนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร จังหวัดอุบลราชธานี

Details

FontNews

         วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ดร.ประพิศ วองเทียม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 มอบหมายให้นางสาวมัตติกา ทองรส นักวิชาการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมโครงการ​ตัวชี้วัด การนำผลงานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเกษตร​ หลักสูตรการใช้แมลงหางหนีบขาวงแหวน ควบคุมแมลงศัตรูพืช ในแปลงอ้อยและแปลงผัก โดย​คณะวิทยากร​จากสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช​นำโดยนางสาว​ภัทรพร สรรพนุเคราะห์​ นักกีฏวิทยา​ปฏิบัติ​การ และนางสาวนันทนัช พินศรี นักวิชาการ​เกษตร​ชำนาญ​การ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลไร่ใต้ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ให้แก่เกษตรกร จำนวน 20 ราย เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและได้นำแมลงหาง​หนีบ​ขาวงแหวน​ไปใช้ในการผลิตพืชปลอดภัยและพืชอินทรีย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1067507 1067508
1067509 1067510
1067511 1067512
1067513 1067506
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.