การติดตามงานและมอบนโยบายพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร สวพ.4 ปี 2565

Details

FontNews

     วันที่ 13 มิถุนายน 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และคณะผู้บริหาร สวพ.4 เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าเกษตร ณ กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สวพ.4  ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ 7 ด้าน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสารพิษตกค้าง ห้องปฏิบัติการปุ๋ย  ห้องปฏิบัติการวัตถุอันตรายทางการเกษตร ห้องปฏิบัติการโลหะหนัก ห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ปนเปื้อน ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติดิน พืชและน้ำทางการเกษตร และห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยโรค-แมลงศัตรูพืช  ซึ่งปัจจุบันได้รับรอง ISO/IEC 17025 จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ โดยมีนางนาตยา จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชฯ พร้อมคณะข้าราชการนำเยี่ยมชมและรับมอบนโยบายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้ได้รับรองมาตรฐานสากลทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรในพื้นที่

386407
386408 386409
386413 386411
386412 386410
386414 386415
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.