การสัมมนาเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสําปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด

Details

FontNews

       วันที่​ 26 กรกฎาคม​ 2565​ นางสาว​ฉัน​ทนา​ คง​นคร​ ผู้​อำนวยการ​สำนัก​วิ​จัยและ​พัฒนา​การเกษตร​เขต​ที่​4 มอบหมาย​ให้​ นางว​ราภรณ์​ อุดม​ดี​ นัก​วิ​ชา​การ​เกษตร​ช​ำ​นา​ญ​การ​พิเศษ​ ร่วมสัมมนาและจัดฐานเรียนรู้เรื่องพันธุ์มันสำปะหลัง การอารักขาพืช และชีวภัณฑ์ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตมันสําปะหลังอินทรีย์ในกลุ่มจังหวัด​ภาค​ตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอน​ล่าง ภายใต้​โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์งบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ ร่วม​กับ สำนัก​งาน​พัฒนา​วิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​แห่งชาติ​ (สวทช.) และ​บริษัท​ อุบล​ซันฟลาว​เวอร์ จำกัด โดย​มี​เกษตรกร​ผู้​ปลูก​มันสำปะหลัง​อินทรีย์​ในพื้นที่​จังหวัด​ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ​ตอนล่างเข้า​ร่วมการสัมมนา​ จำนวน​ 100 คน ภายใต้​มาตรการ​ควบคุม​โรค​ติดต่อ​โควิด-19

 1129376 1129549 
 1129550  1129551
 1129552  1129553
 1129554  1129555

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.