นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4

Details

FontNews

        วันที่ 7 กันยายน 2565 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสมบัติ ตงเต๊า และนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากกรมวิชาการเกษตร โดยมีนางสาวฉันทนา คงนคร ผอ.สวพ.4 ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปบทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน และเสนอผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีกัญชา การขับเคลื่อนนโยบาย DOA Smart Community ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง รวมถึงผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมกำกับดูแลตาม พ.ร.บ. ปุ๋ย พันธุ์พืช และ วัตถุอันตรายทางการเกษตร ตามเบาะแสที่ได้รับแจ้งและความก้าวหน้าของการดำเนินคดีในพื้นที่รับผิดชอบ พร้อมกันนี้ได้เสนอข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์ปัจจัยการผลิตดิน น้ำ พืช ปุ๋ย สารพิษตกค้างและโลหะหนัก พร้อมปัญหาและอุปสรรค นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมการผลิต       ขยาย และนำไปใช้ประโยชน์ชีวภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

84896
84897 84901
84900 84902
84898 84905
84906 84907
84908 84909
84910 84913
84911
84899

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.