ร่วมฉลอง "139 ปี เกษตรอินทรีย์เมืองม่วงสามสิบ"

Details

FontNews

        วันที่ 19 กันยายน 2565 นางนาตยา จันทร์ส่อง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.4) ร่วมงานฉลอง "139 ปี เกษตรอินทรีย์เมืองม่วงสามสิบ" ณ สนามกีฬาโรงเรียนม่วงสามสิบ (อำนวยปัญญา) อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้ และในการนี้ สวพ.4 ได้ร่วมจัดนิทรรศการ เรื่อง การผลิตและการรับรองมาตรฐานพืชอินทรีย์มาตรฐานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) การเลือกซื้อเลือกใช้ปัจจัยการผลิตพืชที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และแจกจ่ายชีวภัณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร ให้แก่ผู้ร่วมงาน จำนวน 300 ชุด

92966 93160
93154 93157
93155 93156
93158 92979
93163
92968 92969
92970 92971
92972 92973
92979
92967
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.