การรับรองมาตรฐานการผลิตพืชในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

Details

FontNews

      วันที่ 27-28 กันยายน 2565 นางสาวฉันทนา คงนคร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 จังหวัดอุบลราชธานี (สวพ.4) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 8/2565 ณ ห้องประชุม สวพ.4 และผ่านทางออนไลน์ Zoom Meeting ได้พิจารณาให้การรับรองมาตรฐานการผลิตพืช จำนวนทั้งสิ้น 721 แปลง ประกอบด้วย การรับรองแหล่งผลิตพืช GAP จำนวน 682 แปลง และรับรองแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 39 แปลง

99075
99078 99077
99079 99079
99080 99081
99076
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.