สวพ.4 รับรองแหล่งผลิตพืชมาตรฐาน GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

Details

FontNews

    วันที่ 1-2 ธันวาคม 2565 นายบุญชู สายธนู รักษาราชการแทน ผอ.สวพ.4 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานการผลิตพืช ครั้งที่ 10/2565 ณ ห้องประชุม สวพ.4 อ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี และผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting มีจำนวนแปลงเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณารับรอง ทั้งสิ้น 501 แปลง ประกอบด้วย แหล่งผลิตตามมาตรฐาน GAP พืช จำนวน 384 แปลง และแหล่งผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 117 แปลง

  143749
 143750  143751
143755
 143752  143753
 143754
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.