ร่วมงานและจัดนิทรรศการ Kick Off มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2566

Details

FontNews

      วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายขจรวิทย์  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4  มอบหมายให้นางสาววลีรัตน์  วรกาญจนบุญ นักวิชาการเกษตรชำนาญการและคณะ เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ Kick Off มอบปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ภายใต้โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน(เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเกษตรอำเภอเขื่องใน ตำบลเขื่องใน อำเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนางทรงลักษณ์  วรภัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธ๊ ในการมอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรจำนวน 50 ราย โดยสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตจำนวน 50 ชุด ได้แก่ ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ -วัน บาซิสลัสซับซิลิส แมลงหางหนีบขาวงแหวน และแหนแดง

228313  228312 
 228309 228310 
 228315  228316
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.