สวพ.4 ประชาสัมพันธ์แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อการค้า

Details

FontNews

          วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ประชาสัมพันธ์แปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน  เพื่อการค้า โดยมีแปลงเพาะกล้าที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 รับผิดชอบมีทั้งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งผู้ที่ได้รับใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันหรือต้นกล้าปาล์มน้ำมัน ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ 2535 กรมวิชาการเกษตร

  900347
900348
 111592 111595 
 2204386 2204444

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.