การประชุมติดตามงานวิจัย รอบ 3 เดือน ปี 2566 และชี้แจงแนวทางการเสนอผลงานวิจัยปี 2568-2570 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4

Details

FontNews

        นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานในการประชุมติดตามงานวิจัย รอบ 3 เดือน ปี 2566 และชี้แจงแนวทางการเสนอผลงานวิจัยปี 2568-2570 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และหน่วยงานเครือข่าย ณ อาคารเอนกประสงค์ และห้องประชุม ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2566 โดยมีนักวิจัยของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 และหน่วยงานเครือข่ายเข้าร่วมการประชุม จำนวน 50 ราย ในโอกาสนี้ได้มอบนโยบายด้านการปฏิบัติงานวิจัย ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 แก่นักวิจัยที่เข้าร่วมการประชุมทั้งนี้นางโสภิตา สมคิด รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการผลิตพืช ที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ชี้แจงทิศทางงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรปี 2568-2570 และะมีการบรรยายพิเศษ โดยโดย รศ.ดร.ไกรเลิศ ทวีกุล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ดร.นิลุบล ทวีกุล ข้าราชการบำนาญ กรมวิชาการเกษตร เรื่อง คาร์บอนเครดิตกับการพัฒนาการเกษตรสู่การสร้างรายได้ เทคนิคในการทำคาร์บอนเครดิต กลไกและรูปแบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตและการบรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำงานวิจัยในระดับชุมชน เพื่อให้นักวิจัยได้เรียนรู้และนำความรู้มาใช้ในการเสนอโครงการวิจัยต่อไป

1371723
1371724 1371725
1371726 1371727
1371728 1371729
1371731 1371733
1371734 1371735
1371736 1371737
1371738 1371739
1371740 1371741
1371742 1371743
1371745 1371746
1371732
1371744

 

   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.