Kick Off การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยใช้อากาศยาน (โดรน)

Details

FontNews

           วันที่ 6 มีนาคม 2566 นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้ นายขจรวิทย์ พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 4 เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การพ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยใช้อากาศยาน เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ ผู้พ่นวัตถุอันตรายทางการเกษตรและผู้สนใจ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีจรรยาบรรณที่ดีเพื่อก่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-7 มีนาคม 2566  ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งจัดโดย สวพ.4 จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สวพ.3 จังหวัดขอนแก่น เป็นการอบรมในรูปแบบการบรรยาย ประกอบด้วยเนื้อหา 11 วิชา โดยวิทยากรจากกรมวิชาการเกษตร สมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทย สมาคมคนไทยธุรกิจเกษตร สมาคมอารักขาพืชไทย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มีผู้ประกอบการและผู้สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 83 ราย

192715

192741

192717
192720 192828
192718 192722
192721
192716
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.