ประชุมงานควบคุมตามพระราชบัญญัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566

Details

FontNews

              วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2566 กลุ่มควบคุมตามพระราชบัญญัติ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 ได้จัดการประชุมงานควบคุมตามพระราชบัญญัติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 โดย นายขจรวิทย์ พันธ์ุยางน้อย ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 เป็นประธานการประชุม ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ เครือข่าย ทั้ง 9 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พนักงานเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร และผู้ช่วยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระบบฐานข้อมูลการบริการออกใบอนุญาต เพื่อรับทราบนโยบายการดำเนินงานด้านการควบคุม กำกับ ดูแล ตาม พ.ร.บ.ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ ซึ่งมีการรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบ 6 เดือนแรก ประเด็น ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข รวมทั้งรับรู้ระบบฐานข้อมูลการออกใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ (National Single Window)  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมพิจารณากลั่นกรองร้านค้าปัจจัยการผลิตทางการเกษตรยื่นขอการรับรองในการขับเคลื่อนยกระดับร้านค้าภายใต้โครงการร้านจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ (Q-Shop) จำนวน 89 ร้าน ณ ห้องประชุมสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี

2290656  2290658 
 2290661 2290662 
 914136 914137 
 914188  914134
   
© 2014-2022 งานสารสนเทศ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 อุบลราชธานี สงวนลิขสิทธิ์.